Skip to content Skip to footer

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą jest pozyskaj-klienta.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 11 / 4f, 40-082 Katowice, NIP 6342946367, KRS 0000763854, dalej nazywana Sprzedawcą.
 2. Kontakt z Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@pozyskaj-klienta.pl oraz przez stronę internetową: pozyskajklienta.pl.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej pozyskajklienta.pl.

§2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez stronę internetową Sprzedawcy.
 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych umożliwiających weryfikację Kupującego oraz adresu e-mail, na który dostarczone są produkty wirtualne.
 3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§3 Płatności

 1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego, płatności elektronicznych Tpay lub innej metody płatności wskazanej na stronie Sprzedawcy w momencie składania zamówienia.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia jest podawany przy każdym produkcie.
 2. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów, termin realizacji najdłuższej pozycji jest terminem realizacji całego zamówienia, chyba że Sprzedawca zdecyduje inaczej i poinformuje o tym Kupującego.

§5 Brak możliwości zwrotu

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów zakupionych przez Sprzedawcę, jeżeli produkty te są dostarczane w postaci cyfrowej i nie są zapisane na materialnym nośniku.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §1.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówienia oraz, w przypadku wyrażenia zgody, dla celów marketingowych związanych z działalnością Sprzedawcy.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Spory wynikające z realizacji umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2024 r.